TARİHÇE

Gençlik geleceğin sahibi ve teminatıdır. Hayata atılmadan önce, talebelik döneminde, sorumluluk yükleneceği, toplum hayatına hazırlanmalıdır. Ülkesinin meselelerine vakıf olmalıdır. Sadece derslerden aldığı notlar, edindiği bilgiler yeterli değildir. Bilgi yanında, moral ve maneviyat bakımından da verilecek göreve hazır olmalı, hadiselerin özünü irdeleyebilmelidir.

Talebe Teşkilatları gençlerin bu yönlerini tamamlayan, onların, idealist, milli kültüre sahip birer şahsiyet olmalarına yardımcı olan ve gençliği temsil eden kuruluşlardır. Dünyanın her yerinde bu gücünden dolayı,  talebe hareketleri daima ülkelerin ve toplumların kaderlerine etki etmiş hatta tamamen değiştirmiştir.

MTTB de bu gücünü kullanabilen bir teşkilattır. Zaman zaman düşünceleri ve çalışmaları farklılıklar gösterse de Türkiye’nin en önemli gençlik hareketi olarak hala saygın ve özgündür. Kimsenin kendisinden bir şey beklemediği bir dönemde, sadece mesleki eğitimiyle yetinmeyerek,  ülke meselelerine kafa yoran gençler için; sorumluluk yüklenmeyi,  ekip çalışmasını, araştırmayı,  paylaşmayı,  heyecanı öğreten adeta bir akademidir MTTB. Türkiye’mizde de Yüksek öğrenim gençliğini ülke çapında temsil eden en büyük teşkilat, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) olmuştur ve bu özelliğini yeniden kurulmasıyla halen korumaktadır.

Uzun yıllar yüksek öğrenim gençliğine hitap eden MTTB, ilk olarak 14 Aralık 1916 yılında kuruldu. Millete hedef tayininde, gençliğin öneminin farkında olan cumhuriyetin yönetim kadrosu da resmi görüşü doğrultusunda örgütlediği MTTB’ye devlet olarak destek verdi. 1916′dan 1980′ e kadar, (arada kapalı olduğu dönemler hariç), faaliyet gösteren MTTB’de bundan önce dört devre yaşanmıştır diyebiliriz.

I. Devre (1916 – 1920 )

MTTB’nin ilk kuruluşunu İttihat ve Terakki iktidarı gerçekleştirdi. Osmanlı devletimizin batışının müsebbibi olan, dış destekli, dönme ve mason yönetimindeki İttihat Terakki, Pan Türkist bir cereyan geliştirdi. Bu gayeyle kurdurduğu teşkilatlardan birisi de Milli Türk Talebe Birliği idi.

1916-1920 arasındaki bu ilk dönemde gençlik, siyasi çekişmelerde rol almıştır.

II. Devre (1926 – 1936 )

1926-1936 yılları arasında da MTTB, cumhuriyet kadrosunun resmi görüşü doğrultusunda, devlet desteğiyle birtakım çalışmalar yaptı. Turancı çizgide kalarak kozmopolitliği reddetti. “Vatandaş Türkçe Konuş” kampanyası başlattı. Aynı zamanda ülke meselelerine sessiz de kalmadı. Hatay’ın Türkiye’ye ilhakında, Suriye’yle Türkiye arasında oluşan sorunlara karşı izinsiz miting düzenledi ve 22 Kasım 1936 da kapatıldı. Bu dönemde MTTB ile birlikte pek çok STK da kapatıldı. Sadece halkevleri açık kaldı.

MTTB ‘nin Yeniden Kurulması

MTTB’nin 1946 yılında yeniden kurulmasıyla başlayan bu dönemi de kendi içinde 2 ayrı devre olarak düşünebiliriz. 1946 – 1965 yılları arasında sol cereyanların etkisinde bir MTTB, 1965 – 1980 arasında ise milliyetçi ve muhafazakâr bir MTTB ile karşı karşıyayız.

III. Devre (1946-1965)

MTTB’nin bu fetret dönemi on yıl kadar sürdü. 1946 yılında, merkezi İstanbul’da olmak üzere, birlik; “Türk Talebe Birliği” adıyla tekrar kuruldu. Daha sonra yapılan müracaat neticesi bakanlar kurulu kararıyla başına “Milli” kelimesi eklendi.

Tek adam yönetiminden demokrasiye geçişin yaşanmaya başladığı 1946 sonrası yıllarda, gençlik daha hür bir çalışma ortamında kendini ifade etmek ve yetiştirmek imkânına kavuştu. MTTB’nin sol cereyanlar yönündeki görünüşü 1965 yılına kadar sürmüştür.

1950 ila 1965 yılları arasında Genel Başkanlık yapmış olan zevat sırası ile; Kamuran EVLİYAOĞLU, Nejat CERMAN, Orhan SAKARYA, Yaşar ÖZDEMİR, Faruk NARİN ve Yüksel ÇENGEL dir.

IV. Devre (1965-1980)

1965 yılından itibaren MTTB faaliyetlerini milliyetçi bir yapıda sürdürmüştür. Komünizmle mücadele alanında toplantılar tertip etmiş ve kampanyalar başlatmıştır. “İlk olarak düşünülmesi icap eden husus; “Milli Birlik” fikrini sağlam unsurlara dayayıp kökleştirmektir.” gibi sloganlarla mücadele gayesi ortaya konmuştur.

18 Mart 1965 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Genel Başkanlığa Rasim CİNİSLİ seçildi. Rasim CİNİSLİ ile birlikte bir anlamda yeniden doğuş yaşanmıştır. Zira bu dönem; milli ruh ve milli şuura bağlı bir kuruluş haline gelişin başlangıcı sayılır. Yeniden kazanılan milliyetçi ve mukaddesatçı Anadolu gençliği ile MTTB’nin müspet çalışmalarına hız kazandırıldı ve birlik tarihine ve misyonuna uygun çizgisine oturtuldu. Rasim CİNİSLİ’ den sonra 48. Dönem Genel Başkanlığı’na seçilen İsmail KAHRAMAN’la MTTB’nin fikri çizgisi daha da netleşti. Bu dönemde sol öğrenci olaylarına karşı ortak bir zemin oluştu. MTTB, milliyetçi ve mukaddesatçı görüşün buluşma ve yönetim yeri haline geldi, milliyetçi çizgide olduğu gibi muhafazakâr çizgide de belirgin bir tavır aldı.

53. Dönem Genel Başkanı Rüştü ECEVİT’in döneminde göze çarpan çalışma MTTB’nin ambleminin değiştirilmesi olmuştur. Kurulduğu yıldan beri MTTB’yi temsil eden “Bozkurt” resmi, ”Kitap” resmi ile değiştirilmiştir. Şekilde görülen bu değişiklik aslında Birlik’ in İslamî yönüyle ağır bastığının bir ifadesi olarak kabul edilir.

1965 – 1980 yılları arasında MTTB’nin Genel Başkanları sırası ile; Rasim CİNİSLİ, İsmail KAHRAMAN, Burhaneddin KAYHAN, Ömer ÖZTÜRK, Raşit ÜRPER, Abid ÖZMEN, Rüştü ECEVİT, Cemalettin TAYLA, Kasım YAPICI Haşmet OĞUZALP, Vehbi ECEVİT’ tir.

12 Eylül 1980 askeri darbesi ile MTTB’nin IV. devresi de sona ermiş oldu.

MTTB’nin YENİ BİR BAŞLANGICI ve YENİDEN DOĞUŞU

V. Devre (27.03.2008 – ……..)

1980 askeri darbesiyle dördüncü devresini de tamamlayan MTTB seneler sonra, yine 80′li olan, cihan devletleri kurmuş ecdadının ve kuruluşundan beri büyük ve ideal teşkilat olmuş MTTB’nin örnekliğini, tecrübesini ve gücünü ortaya koyan bir grup idealist gencin; “Milli ve Manevi değerlerine bağlı, tarihinin bilincinde, ilme ve projeye önem veren, kültürlü, ufuk sahibi gençlerle, durgunlaşmış medeniyetini yeniden diriltmek, tarihinden aldığı misyonu yarına taşırken çağın medeniyet ve kültür algılayışının da üzerine çıkarak, daha yaşanabilir bir dünya için; irfan sahibi nesillerin yetişmesini sağlamak ve medeniyetinin asıl varlığını ortaya koyabilmek” vizyonu ve gayretleri ile yeniden kurulmuştur.

Mesafe ne kadar uzak olursa olsun, başlangıç için, ilk adım en önemli olandır ve tabiî ki ardından gelenlerin tetikleyicisidir. Bu düşünceler ile biraraya gelen bir grup idealist genç tarafından, İstanbul başta olmak üzere dört ayrı ilde toplam sekiz aktif üniversite talebe derneği MTTB’yi yeniden canlandırmak gayesi ile kuruldu. Bu çalışmaları yürüten tertip heyeti adına Kurucular Kurulu Başkanı Taha Enes ŞENER, 16 Aralık 2006 tarihinde, MTTB’nin 90. Kuruluş yıl dönümü münasebeti ile tertipledikleri toplantıda da; “Özelde üniversite, genelde tüm gençliğin içinde bulunduğu asosyal ve apolitik durumdan, teşkilat olarak ortaya koydukları vizyonlarına uygun faaliyetlerle silkinerek kurtulabilmeleri ve geleceğini kendisi, toplumu ve dünya insanlığı için en iyi şekilde inşa edecek, üniversite gençliğinin taşıması gereken sosyal, kültürel ve fikri donanıma sahip, ahlaklı, kararlı ve gücünü geleneğinden alan bir neslin yetişebilmesi için “ÇATI” teşkilat olmak ve her yönü ile “Büyük Türkiye” idealine ulaşmak” misyonu ile MTTB’yi yeniden kurma çalışmalarına başladıklarını ilan etti. Yeniden kuruluş çalışmaları için oluşturulan tertip heyetinde bulunan kuruculardan bazıları; Taha Enes ŞENER, İsmail Emrah KARAYEL, Mehmed Burak SAVAŞER, Ömer Faruk AKBULUT, Basri Tarık BÜYÜKASLAN, Alihan EREN, Ali Kerem KAYHAN, Mustafa Hüsnü KURTULMUŞ ve Haluk KALYONCU’dur.

Yeniden kuruluş çalışmaları sırasında tertip heyetinin ulaşabildiği MTTB eski Genel Başkanları ve yöneticileri ile irtibata geçmesi sayesinde 90. Yıl toplantısına eski MTTB lilerin de yoğun ilgisi ve katılımı oldu. MTTB’nin 44. Dönem Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Yaşar ÖZDEMİR, 45. Dönem Genel Başkanı Sayın Faruk NARİN, 46. Dönem Genel Başkanı Sayın Yüksel ÇENGEL, 47. Dönem Genel Başkanı Sayın Rasim CİNİSLİ, 48. Dönem Genel Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN ve 51. Dönem Genel Başkanı Sayın Raşit ÜRPER beyefendiler toplantıya katılan MTBB eski Genel Başkanlarıdır. Hernekadar gençlik dönemlerinde farklı düşüncelerin savunucusu olduklarından ötürü bir araya dahi gelmeyen bu kişilerin böyle bir çalışmada bir arada olması günümüz geçliğinin MTTB’ye ve ideallerine olan ihtiyacını bir kez daha ortaya koymaktadır. Ayrıca bu toplantıya gençlik yıllarında MTTB de görev almış, Hocaların Hocası Rahmetli Sayın Prof. Dr. Sebahattin ZAİM, dönemin TBMM Meclis Başkanı Sayın Bülent ARINÇ, Dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah GÜL, Dönemin İçişleri Bakanı Sayın Abdulkadir AKSU, Dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali COŞKUN gibi birçok siyasi, sivil toplum kuruluşları ve gençlik temsilcileri ile akademisyen, bürokrat ve işadamı da katılmıştır.

Yeniden kuruluş çalışmalarını başlatan tertip heyeti 90. Yıl toplantısının hemen ardından 18 Mart 2007 de Çanakkale Zaferi münasebetiyle MTTB’ye gönül vermiş yeni MTTB’lilerin katılımıyla Çanakkale Şehitliğine yoğun katılımlı bir gezi tertiplemiş ve Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni gerçekleştirmiştir. Bu gezi, resmi kuruluştan önce, halihazırdaki üniversite derneklerine mensup gençlerin birbirlerini tanıması ve dostluklarını güçlendirmesine katkı sağlamakla birlikte yeni kurulan MTTB’nin misyonuna dair de önemli ipuçları vermektedir. Bu programdan tam 1 yıl sonra yine Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde MTTB’ye üye olmak üzere resmi kuruluşlarını tamamlamış üniversite derneklerinin genel kurullarını tamamlanmalarının ardından MTTB’nin yeniden kuruluş dilekçesi ilgili makamlara verilmiş, 27 Mart 2008 tarihinde de “Talebe Birliği Federasyonu” adı ile MTTB resmen yeniden kurulmuştur. Yeniden kurulan MTTB’nin Kurucu Yönetim Kurulu şu şekildedir;

Taha Enes ŞENER                                Kurucu Genel Başkan

Mehmed Burak SAVAŞER               Kurucu Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Hüsnü KURTULMUŞ        Kurucu Genel Sekreter

Basri Tarık BÜYÜKASLAN              Kurucu Genel Muhasip

Ömer Faruk AKBULUT                      Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

Seyfullah EMİN                                    Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Hakkı AKINCI                         Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

Kuruluş çalışmalarının başlamasından resmi kuruluş tarihine kadar geçen 1 yıl 4 aylık süreçte yeni MTTB’nin resmiyete kavuşabilmesi ve sağlam temellere sahip olabilmesi için, kurulan derneklerin genel kurulları ve daha fazla üniversite gençliğine ulaşmanın gayreti içinde olundu. Nihayet 27 Mart 2008 de MTTB’nin yeniden kurulmasıyla birliğin 58. Dönemi de başlamış oldu.

58.DÖNEM: (27 Mart 2008 – 09 Mayıs 2009)

Bu dönemde Genel Başkan İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Taha Enes ŞENER’dir.

MTTB’nin yeni dönemdeki kuruluş amacı, kurucu genel başkan  Taha Enes ŞENER’in yeniden kuruluş ilanını yaptıkları toplantıdaki şu sözleri ile özetlenebilir; “Üniversitelerde okuyan, zamanını zamanlar ötesinde idrak etmiş, bulunduğu mekânın farkına varmış, kendisini kişisel ve mesleki olarak yetiştirmiş, devam eden tarihe yeni kayıtlar düşerek, ülkenin ahlaki ve yönetimsel bozulmalarına karşın “Zaman Bendedir ve Mekân Bana Emanettir” şuurunda, kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin idrakine sahip, bir ayağını bu büyük tarihe ve coğrafyaya basan, diğer ayağını çağın getirdiklerine koyan ve insanlığın sancısını paylaşan bir gençlik hareketini MTTB’yi yeniden kurarak tekrar oluşturmaktayız. Burada esas olan; bağımsız, hiçbir kurum ve kuruluşun sözcüsü olmadan, rüzgârın sürüklediği yere değil, yelkenlerimizi doğrulttuğumuz istikamete yürümektir. Unutulmamalıdır ki; dün ile bugün arasında kavga çıkarırsak, yarınımızı kaybederiz. Lâkin bizim kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinci ile MTTB bugün de eskiden olduğu gibi bir “ÇATI”kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Bizler bu çalışmalarımızla, büyük bir boşluğu doldurmak gayesiyle ve emin adımlarla ideallerimize doğru koşacağız. Misyonumuz; her yönü ile “Büyük Türkiye” idealine ulaşmaktır. Misyonumuza ulaşmanın ana unsurları ise; Birlik, Beraberlik, İnanç, Cesaret ve İstikrardır. Bu süreçte bize yakışmayan üç şey; Korku, Öfke ve Ümitsizlik’tir. Korku içinde yaşayan hür olamaz, öfkeyle dolan huzura ulaşamaz ve ümidini kaybeden yolunu bulamaz. Bu prensiple inandığımız idealler doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmeliyiz…”

Kurucu Genel Başkan’ın bu sözlerinden hareketle 58. Dönem ülke genelinde, MTTB’li olma bilincini ve MTTB’nin gayesini gençlere ulaştırma çabasıyla geçmiştir. Bunun için özellikle teşkilat içi eğitimlere ağırlık verilerek yeni teşkilat çalışmaları yapılmış, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif ERSOY ve Sultan-ı Şuara Necip Fazıl KISKÜREK gibi üstadları gençlere hatırlatmak gayesi ile programlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, gençlik ve ülke meselelerine dair toplantı ve seminerler tertiplenerek raporlar hazırlanmıştır.

Bu dönemde bilhassa, ülkemizi onlarca yıl geriye götüren ve ilerlemesi önünde büyük bir engel olan, aynı zamanda MTTB’nin de kapatılmasına sebep olan 1980 askeri darbesinin ürünü 1982 askeri anayasasının sivilleşmesi gereğine dair paneller düzenlenerek sivil anayasaya olan ihtiyaç daima gündemde tutulmuştur.

Ülkemizin temel meselelerinin “Sağlık, Milli Eğitim, Milli Kültür, Ekonomi ve Siyaset” alanlarında yapılacak doğru düzenlemelerle çözüleceğini düşünen MTTB’li gençler, cumhuriyetimizin 100 yılında nasıl bir Türkiye hedeflediklerini belirten “MTTB 2023 Türkiyesi Vizyonu” raporu hazırlamış ve 09 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirdikleri MTTB II. Genel Kurulu’nda ilgililere sunmuştur.

İstanbul, Ankara, Bolu ve Bursadaki 8 üniversitede kurulan derneklerle başlayan çalışmalar, MTTB’li gençlerin gayretleri neticesinde bereketini göztermiş ve birlik II. Genel Kurulunu 8 ildeki 17 üniversite derneği ile gerçekleştirmiştir.

Resmi kuruluşun ardından 25.09.2008 tarihinde yapılan 1. Genel Kurul sonucunda oluşan 58. Dönem Yönetim Kurulu şu şekildedir;

Taha Enes ŞENER                           Genel Başkan

Seyfullah EMİN                               Genel Başkan yardımcısı

Mustafa Hüsnü KURTULMUŞ    Genel Sekreter

Basri Tarık BÜYÜKASLAN          Genel Muhasip

Ömer Faruk AKBULUT                  Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmed Rafet ÖZDEMİR             Yönetim Kurulu Üyesi

Cihad TERZİOĞLU                           Yönetim Kurulu Üyesi

59. DÖNEM: (09 Mayıs 2009 – 26 Şubat 2011)

Bu dönemde de Genel Başkanlığa kendisi aday olmamasına rağmen delegelerin oy birliği ile Taha Enes ŞENER yeniden seçilmiştir.

Birlik, ikinci genel kurulunda kanunlar nezdinde öngörülen yasal şartları tamamladığından ötürü “Milli” ve“Türk” kelimelerinin adına eklenmesi için oy birliği ile karar almış ve dönem içinde İçişleri Bakanlığına gerekli işlemlerin tamamlanması hususunda müracatını yapmıştır.

Teşkilatlanmasını büyük ölçüde tamamlayan MTTB bu dönemde daha çok halka açık toplantılar düzenlemiştir. Bünyesinde kurulan Ar-Ge, Kültür ve Eğitim, Öğrenci Meseleleri gibi komisyonlarla üniversite gençlerine yönelik projeler gelitirmiş, kitap okuma grupları oluşturmuş, konusunda uzman kişilerin katılımı ile sosyal, kültürel ve eğitici konferans ve panelleri tertiplemeye devam etmiştir. Bu panelleri genel olarak “İz Bırakanlar”“Bir Kitap Bir Yazar” ve “Ayın Konuğu” başlıkları ile tertipledikleri konferanslar ile gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca birlik imkanı doğrultusunda üyesi olan gençler başta olmak üzere üniversite gençlerine eğitim yardımı ile yurt ve staj imkanı sağlanması hususunda çalışmaları da yürütmüştür.

Bir teşkilatın yaşaması, varlığından yaşayanları haberdar etmesi için neşriyat elzemdir düşüncesiyle fikir ve kültür dergisi olan “ÇATI” yeniden yayın hayatına başlamıştır. ÇATI, bu sayede MTTB’nin teorik söylemini kuvvetlendirerek gerek kurumsal gerekse de üyesi olan gençlerin gündemdeki meselelere dair fikir ve yorumlarını tertiplenen toplantılarla ulaşılamayan gençlere ve gelecek nesillere ulaştırmada önemli bir iletişim aracı niteliği de kazanmıştır. MTTB, ÇATI ile, üniversite gençliğine, kendini ifade edebilme, öneri ve projelerini paylaşabilme ve enerjisini topluma aktarabilme imkânı sunmakla birlikte yeni yazarların, şairlerin ve düşünürlerin topluma kazandırılmasında önemli bir mihenk taşı olmayı da hedeflemiştir.

Teşkilat içindeki iletişimin ve bağın kuvvetlenmesi aynı zamanda bir sonraki yılın faaliyet programlarının hazırlanabilmesi maksadıyla ilki 26 Temmuz 2009 da ikincisi 03 Temmuz 2010 da tüm yönetici üyelerin katılımı ile istişare kampları tertiplemiştir.

En önemli hedef kitlesi üniversite gençliği olan MTTB muhattaplarının doğru algılanması, doğru yorumlanması amacıyla ülke genelinde 29 üniversiteden 2.603 öğrenciyi kapsayan “Üniversite Gençliği’nin Profili” araştırmasını yaptırmıştır. Üniversite Gençliği ile ilgili olarak yine üniversite gençlerinden oluşan bir sivil toplum kuruluşu tarafından bu düzeyede detaylı yapılmış ilk araştırma olma özelliğini de taşıyan Üniversite Gençliğinin Profili Araştırması’nın soruları alanında uzman akademisyenlerin de yeraldığı bir ekiple hazırlanmış ve profesyonel bir araştırma firmasına yaptırılmıştır. Toplamda oniki bölümden oluşan araştırmanın sonucunda  ülke genelinde, gençliğin görülen ya da görülmek istenen gibi olup olmadığını, yaşam tarzını, hayata bakışını, sosyal ve kültürel düzeyini ve beklentilerini detaylı, profesyonel ve tarafsız bir şekilde incelenmesi sağlanmıştır. MTTB Nisan 2010 da yaptırdığı bu araştırmanın sonuçlarından hareketle bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde hedef kitlesine yönelik tertipleyeceği faaliyetleri planlamış hangi alanlara yoğunlaşması gerektiğini gözlemlemiştir. Gençlik ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarlaa da paylaştıkları araştırma sonuçları dönem içinde göstermiştir ki ilgili kurum ve kuruluşlar için de bu araştırma bir referans kaynağı özelliği de kazanmıştır.

Gündemdeki meselere karşı tavrını göstermekten geri durmayan MTTB üniversitede eğitim özgürlüğünü kısıtlayan karalarından ötürü Danıştaya ve İstanbul Barosuna ayrıca MTTB’nin tarihi ile iligili yalan yanlış bilgilerin verildiği diziler yayınlayan Kanal D televizyonuna karşı bildiriler yayınlamıştır. Hükümetin başlattığı Milli Birlik ve Kardeşlik projesi ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yapıp ilgililere ve basına çalışmalarını sunarak projedeki eksik yönler hususunda düşüncelerini dile getirmiştir. Filistin ve Doğu Türkistan meseleleri karşısında sessiz kalmayıp gençlerin bu hususta hassasiyet sahibi olabilmesi için çalışmalar yapmıştır. Ermenilerin Türk bayrağını yakmak suretiyle Türkiye karşıtı provakatif eylemler düzenlemelerine karşın Şişlideki Ermeni Mezarlığına karanfil bırakarak kutsal değerlere nasıl saygılı olunması ve tarihin doğru ve tarafsız kaynaklardan öğrenilerek provakatif hareketlerde maşa olunmaması gerektiğini müslüman kimliğine yakışır bir şekilde ilgililere göstermişlerdir. Bunun üzerine Türkiyedeki Ermeni cemaati lideri de yapılan bu yanlıştan ötürü üzüntülerini bildirmiştir. Yeniden kuruluşundan itibaren daima savunucusu olduğuSivil Anayasa ile ilgili çeşitli zamanlarda raporlar ve bildiriler yayınlamıştır. Nihayetinde hükümetin halk oyuna sunduğu anayasa değişikliklerini yeterli görmemekle birlikte, bunu sivil anayasaya giden yolda önemli adım olarak değerlendiren MTTB, bu hususta gençlerin doğru bilgilendirilmesi için birçok panel ve basın toplantısı düzenlemiştir. Bu noktada ülke genelinde gençliği bilinçlendirebilmek gayesi ile kendisi gibi hedef kitlesi gençlik olan Genç Birlik, Genç Müsiad, Genç Askon, Genç Siviller, GESİDER, Anadolu Gençlik Derneği ve Alperen Ocakları gibi diğer sivil toplum kuruluşları ile irtibata geçerek  onların da katılımı ile 13 Eylül Gençlik Hareketi’nin kurulmasında ve yapılan çalışmalarda yer almıştır. MTTB, 13 Eylül Gençlik Hareketi’nin başarılı ve uyumlu çalışmaları ile, hedeflediği; temel hak ve özgürlükler hususunda çalışmalar yapan, Türkiye genelinde tüm gençliği şemsiye altına alabilecek bir üst kuruluşun da ilk adımlarını böylece atmıştır.

MTTB, bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Edirne, Erzurum, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Gaziantep, Sakarya, Trabzon olmak üzere 16 ayrı ilide toplam 30 aktif üniversite talebe dernekleri ve topluluklarını bünyesinde barındırmaktadır.

59. Dönem Yönetim Kurulu şu şekildedir;

Taha Enes ŞENER                           Genel Başkan

Ömer Faruk AKBULUT                    Genel Başkan Yardımcısı

Mustafa Hüsnü KURTULMUŞ        Genel Sekreter

Basri Tarık BÜYÜKASLAN              Genel Muhasip

Seyfullah EMİN                                  Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmed Burak SAVAŞER               Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed YİĞİT                             Yönetim Kurulu Üyesi

MTTB’nin 26 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen 3. Genel Kurulunda, Genel Başkanlığa yeniden aday olmayan Kurucular Kurulu Başkanı Taha Enes ŞENER, Genel Başkanlık görevini İsmail Emrah KARAYEL’e devretmiştir.

60. DÖNEM: (26 Şubat 2011 – ………)

Bu dönemde Genel Başkanlık görevini 3. Genel Kurul sonucunda delegelerin oy birliği ile seçilen İsmail Emrah KARAYEL yürütmektedir.

Yılmadan usanmadan, dopdolu çalışmalar yapan, verdikleri mücadele ile milletimize; kültür, bilim, siyaset, teknik, ekonomi ve her alanda gönlü vatan aşkıyla dolu şahsiyetler kazandıran MTTB’de her zeminde ve her kademede hizmet vermiş kişiler milletin kalbinde yer almıştır. Kendilerine şükran, hürmet ve minnetle yâd ediyor, vefat edenlere rahmet niyaz ediyor, yaşayanlara sağlık ve afiyet diliyoruz.

Dilek ve duamıza kapanma ve müdahale dönemleri olmadan bu yeni başlangıcın, yeniden doğuşun, asırlara ulaşması temennisini ekliyoruz.

 

MTTB Yönetim Kurulu

192.168.1.1 Router Admin Login